Darbuotojo mokymas kaip motyvacijos forma

Naujoji rinka nuolat kinta, kurianti ne tik kitus pasiûlymus, bet ir sukuria skirtingus konkurencijos modelius, o finansø kontrolë yra priemonë, padedanti tirti ámonës finansinius prioritetus. Nesuderinta konkurencija skatina ámones ágyti naujø finansø stebëjimø ir apriboti pernelyg didelæ iðlaidas. Finansinë kontrolë yra diagnostikos priemonë, skirta planuoti, koordinuoti ir apsaugoti veiklos sànaudas, siekiant kontroliuoti gerus ámonës procesus. Aiðki realybës ir atsako greièio vizija lemia valdymo bûklæ ir efektyvumà, todël ámonës stengiasi iðlaikyti pagrástà savo turto organizavimà. Gydymas, kuris yra ekonominio valdymo pobûdis, yra, be kita ko finansiniø metodø paklausos nustatymas, ámoniø finansavimo tipø pelningumas, valiutos kurso ir pelno sàskaita, taip pat ekonominis likvidumas ir kapitalo investicijø efektyvumo vertinimas.

Ekonominës kontrolës uþduotis yra teikti ir iðlaikyti ámonës finansiná likvidumà, t. Y. Ámonës gebëjimà tinkamai ávykdyti mokëjimo ásipareigojimus. Finansø kontrolë yra orientuota á tris nuoseklius etapus: planavimo, ágyvendinimo ir kontrolës etapà, o individualiø uþduoèiø vykdymas ir apsauga yra susijæ su duomenø valdytojo ir finansø vadovo veikla, o ágyvendinimo etapà rengia iþdininkas. Finansø kontrolë yra moderni verslo valdymo srityje, kai veikla pasireiðkia decentralizacijos ypatybëmis, o tai reiðkia, kad sprendimø priëmimo ágaliojimai suteikiami vidutinio ir þemesnio lygio vadovams, taip pat suteikiant jiems gráþtamàjá ryðá apie esminá jø vaidmens poveiká bendrovës produktams.