Naudojimo dulkio surinktuvai

Dulkiø dulkiø maiðytuvai, dël didelio ávairiø gaminiø filtrø maiðø pasirinkimo, taip pat ir kitokio tipo bei didelës valymo sistemos, pradedant nuo mechaninio iki iðpurðkimo ir neðvarumø paðalinimo su suslëgtu oru, suranda jø taikymà beveik visose pramonës ðakose, kuriose yra problemø dël neðvaraus oro. atsiranda pramoninëje aplinkoje.

Ypaè patraukli - moduliniai filtrai, kurie daþniausiai naudojami medienos ir baldø dalyse, labai gerai atlieka savo darbà ir atjungdami ávairiø rûðiø dulkes, pvz., Popieriø, plastikà ir kt. taip pat maþai stacionarûs dulkiø surinkëjai, naudojami atskirai kai kurioms maðinoms.

Kasetës dulkiø separatoriai, nepaisant jø maþo dydþio, turi didelá filtravimo pavirðiø. Jie naudojami sausoms ir smulkioms dulkëms. Koferuoti dulkiø separatoriai naudojami pramoniniu filtravimu, esant maþai dulkiø. Nuo koncentracijos iki savo konstrukcijos jie sudaro didþiulæ filtravimo erdvæ.

Labai svarbus siûlomø dulkiø surinkëjø asortimentas leidþia pasirinkti tinkamà maðinà kliento poreikiams. Daugiau informacijos apie savo gebëjimus galima rasti nacionalinëje svetainëje arba tiesiogiai susisiekæ su mumis.

Mûsø siûlomi dulkiø valymo indai yra naudingi sprogimui atsparioje klasëje, o tai reiðkia, kad tai yra dulkiø surinkëjas, pagamintas pagal ES ATEX direktyvos nuostatas, ir atex dulkiø surinkëjas.

Naudojimas:- dulkës, pjuvenos, droþlës ið medienos apdirbimo- dulkiø ðlifavimas ávairiomis medþiagomis- alyvos rûkas ir tt

Kvieèiame susipaþinti su nauju filtro dulkiø surinkikliu, turinèiu modulinæ konstrukcijà, kuri, mûsø pastovios konstrukcijos, daugiafunkciðkumo, galimybës naudoti ávairias konfigûracijas dëka, filtravimo rankoviø iðtuðtinimo ir valymo metodas bus daugiau naudingas jûsø ámonëje ir iðlaikys ðvarà, o þiemà - þiemà recirkuliacija atgars ðiltu oru atgal á salæ.