Pirmojo darbo baime

Daugelis vyrø dël kitø prieþasèiø pasirenka gaminti uþ savo ðalies ribø. Tai nereiðkia, kad jie nenori bûti labai atpaþástami su Lenkijos pilietybe, arba jie neturi prasmës gráþti á savo ðalá. Yra þmoniø, kurie nori pirkti nekilnojamàjá turtà, kuris bus iðnuomotas uþsienyje, kai jie keliauja á uþsiená. & Nbsp Þmonës, dirbantys uþ Lenkijos Respublikos ribø, tikisi, kad praðys hipotekos Lenkijoje, o ne pirkti sklypà mûsø ðalyje, bet ir uþsienyje. Taèiau yra þinoma, kad jiems reikia ðiek tiek kitokiø sàlygø nei moterys, kas yra Lenkijoje.

Visø pirma, kai kurie bankai leidþia pateikti hipotekos paraiðkà tik tiems þmonëms, kurie sumoka pinigus á jûsø banko sàskaità. Kaip þinote, kartais tai yra paskutinis sunkus dalykas, nes kitos ámonës pervedamos tik á asmenines sàskaitas, esanèias vietiniuose bankuose, arba patikrinimø forma. Tokiais atvejais turëtumëte papraðyti papildomø dokumentø apie nuolatines pajamas. Be to, kalbant apie uþsienyje dirbanèius þmones, daugeliu atvejø pateikiami aukðtesni reikalavimai dël savo ánaðo. Taip, þmonëms, dirbantiems uþ ðalies ribø, bet visada Europos Sàjungos aikðtëje, bankas padidins savo ánaðo vertæ iki 20% nekilnojamojo turto vertës (visiems Lenkijos gyventojams Lenkijos ánaðo vertë 2014 m. Yra tik 5%, o þmonëms, kurie Amerikoje - savo indëlio vertë bus 50%.

Þinoma, bankai tikriausiai turës iðversti dokumentus, reikalingus hipotekai pasiekti, t. Y. Gimimo liudijimà, dokumentà, patvirtinantá knygos gavimà ir darbdavá, santuokos liudijimà. Hipotekos teismo vertimà galite gauti á vertimø biurà, kurio specializacija - finansiniai ir profesiniai vertimai. Biurø pasiûlà galima rasti internetinëse dalyse, taip pat susisiekus su pasirinktu vertëju. Bankai, kuriems nereikia pateikti kredito, reikalingo norint gauti kredità, yra „Nordea“ ir „Deutsche Bank“.