Psichologine terapija

Gydymas yra padëti patologiniams santykiams tarp moterø ar ðeimos nariø, bet taip pat árodyta, kaip gydyti atskirø pacientø psichikà, jei priklausomybë neleidþia tinkamai funkcionuoti, santuoka iðgyvena santuokos nutraukimo ribose arba artimøjø ðeimos nariø ryðiai artëja prie suskaldymo, tada jis ateina á ekspertà ið psichologijos mokslø pramonës. Në vienas ið mûsø nëra radikaliai savarankiðkas þmogus, kuris nesusijæs su jokiu kitu þmogumi, todël praðykite sveikø santykiø su atstovais. Pirmiau minëtas etinis reikalavimas visø pirma susijæs su artimiausiais þmonëmis, ty draugais, partneriais ir artimaisiais. Gërimas ið psichoterapijos planø yra orientuotas á gydomo asmens emocinës kompetencijos ugdymà, t. Y. savigarbos ir savikontrolës didinimas, susidorojimas su stresu ar fobijomis ir motyvacijos gerinimas, gebëjimas bûti tarpasmeniniais, arba didinti kalbëjimo su aplinka efektyvumà.

Terapija, kurià priþiûri psichologas, psichoterapeutas ar psichiatras, yra gydymo forma, kai yra sutrikimai, pvz., Depresija, nemiga arba kitos rûðies priklausomybës, taip pat neurozës ir ávairios baimës. Psichoterapija yra pagrásta abipusiais terapeuto ir paciento santykiais, o psichologinës terapijos darbas skiriasi, nes tai priklauso nuo konkretaus sveèio supratimo ir analizuojamø psichikos sutrikimø ðaltiniø ir pagalbos teikimo specifiniams psichoterapijos sutrikimams ir tikslui. Gydymo pradþioje vyksta vienas ar keli ávadiniai susitikimai, per kuriuos vyksta konsultacijos ar pokalbis. Tada sudaroma terapinë sutartis, kurioje apraðomi numatomi gydymo tikslai, individualiø sesijø daþnumas, numatomas jø gyvenimo laikotarpis, finansinës priemonës ir kiti niuansai, susijæ su psichoterapinio gydymo plëtra. Apskritai gydymas atliekamas ne ilgiau kaip tris kartus per savaitæ, paprastai trunka apie valandà, o psichoterapijos eigos trukmë paprastai svyruoja nuo keliø iki keliø mënesiø.

Krokuva turi daug klinikø ir gydymo centrø, kur specialistai, pasitelkdami mokslines þinias ir praktinæ patirtá, sukauptà ið ávairiø psichoterapijos sroviø, bando individualiai pritaikyti ávairius diagnostikos metodus þinomam asmeniui, kuris yra asmeninë problema. Kai kurie terapeutai eina á psichoanalitiná (taip pat vadinamà psichodinaminá procesà ið Sigmundo Freudo, kuris, pasitelkdamas juos, supranta sàmoningø þiniø ir meilës suvokimà. Kiti psichoterapeutai naudoja terapijà sisteminës, kognityvinës elgsenos, humanistinës-egzistencinës raidos ar hipnoterapijos srityse. Ðiuolaikine prasme yra tinkamas reiðkinys, kuris paprastai vadinamas psichoterapija. Na, tai apima dvi labai skirtingas psichologinio konsultavimo rûðis - psichoterapijà ir psichosocialinæ paramà, kuri naudojama tais atvejais, kai pacientui aiðkiai reikia paramos, taèiau nëra apibrëþtos (pagal dabartinius medicinos standartus ligos ar psichikos sutrikimø.