Zelmer zfs 0715 pjaustytuvas

Mes paprastai matome pjaustytuvus su pjaustytuvais ámonëje, kurioje yra verðeliø ir sûriø. Taèiau dideliuose namø ûkiuose pjaustyklës vis dar gali bûti naudojamos asmeniniam naudojimui. Pjaustytuvas yra visas prietaisas, skirtas ypaè gastronomijos sandëliuose. Keletas ðimtø ar net pusantro tûkstanèio zlotø kaina daugeliui poniø pjaustytuvui, manau, yra pernelyg didelë, kad galëèiau nusipirkti já namo, tik pjaustyti já keliais kumpio gabaliukais per dienà.

Dël parduotuviø turtingumo, pjaustyklø dëka, mes galime ásigyti paprastø, plonø grieþinëliais supjaustytø deðrø, kurios labai padeda mums kasdien patiekti pusryèius arba naujus patiekalus, naudojant ðaltà mësà ir sûrá, supjaustytus plonomis grieþinëliais. Jei vykdysime parduotuvæ, kurioje siûlome specialiai pagamintà mësà, pjaustytojo pirkimas yra raktas - ðiandien ne daug klientø perka deðros ar sûrio, tik dël pirmiau minëtø prieþasèiø - daug paprastesnis ir dabar reikia nupirkti juos supjaustyti, o ne investuoti á pjaustytuvà, o á namuose.

Ðiuo metu parduodami pjaustytuvai yra tikrai aukðtos klasës patiekalai, leidþiantys tiksliai, tiksliai supjaustyti mësà á plonus grieþinëlius dël labai pavojingø ir jau sukantø peiliø. Norëdami paleisti pjaustytuvus, viskas, kà jums reikia padaryti, yra ájungti mygtukà, taèiau atsiþvelgiant á tai, kad galite sugadinti rankà, todël turëtumëte raðyti tik po treniruotës, taip pat labai atsargiai. Kita vertus, jei mes imamës visø atsargumo priemoniø, mes galime netgi naudoti ðià árangà kasdien, bet ne maþiau kaip pirðtà. Pjaustyklës daþnai gaunamos prekyboje, bet taip pat ir restoranuose, vieðbuèiuose, komforto produktø gamybos ámonëse, vieðojo maitinimo ámonëse ir antroje vietoje. Be ðalto mësos ir sûrio pjaustyklës, mes vis dar galime nusipirkti duonos pjaustymo árangà, nekantriai uþimti ne tik kepyklose, bet vis dar namuose. Pavyzdþiui, jei norite pirkti duonà pilnose, nerafinuotose duonos kepaluose, arba sau kepti duonà, toks pjaustytojas yra naudingas, nes ðiltos duonos pjaustymas peiliu vis dar yra rimtas.